Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

           

Profesor Kazimierz Czapliński

Profesor Kazimierz Czapliński urodził się 16 kwietnia 1926 roku w Puławach. W 1939 roku ukończył szkołę powszechną w Janowcu nad Wisłą, a w czerwcu 1944 roku - Miejską Szkołę Drogową Księży Marianów na warszawskich Bielanach. Po wojnie kontynuował edukację w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych im. magistra. Duczymińskiego w Łodzi. Po zdaniu matury zdał egzamin wstępny na Politechnikę Gdańską, którą ukończył w 1952 roku, uzyskując stopień inżyniera budownictwa lądowego i tytuł magistra nauk technicznych.

Jeszcze jako student podjął pracę w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym Oddział w  Gdańsku. W sierpniu 1952 roku w wyniku nakazu pracy przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął pracę w Zarządzie Montażowym „Mostostalu” we Wrocławiu. W 1957 roku podjął pracę na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w charakterze asystenta w Katedrze Budownictwa Stalowego. Następnie w 1967 roku obronił rozprawę doktorską i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 1971 roku został mianowany na stanowisko docenta. W roku 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1995 r. Minister Edukacji Narodowej powołał Kazimierza Czaplińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.

Od roku 1972, aż do przejścia na emeryturę w 1996 r. Prof. Kazimierz Czapliński kierował Zakładem Metod Projektowania i Realizacji Budowli w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W czasie wieloletniej pracy na Politechnice Wrocławskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Był odpowiedzialny za budowę gmachu tegoż Instytutu pełniąc funkcję „seniora budowy”, był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, był również dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. 

Jubilat jest zasłużonym dydaktykiem i wychowawcą wielu roczników studentów. Dorobek publikacyjny Profesora Kazimierza Czaplińskiego liczy ponad 150 pozycji, w tym 3 książki. Wypromował  4 doktorów i ponad 200 magistrów. Jest autorem licznych i recenzji wydawniczych, recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, opinii do tytułów naukowych i doktoratów h.c..

Na niwie zawodowej, Profesor Kazimierz Czapliński był Kierownikiem Sekcji Ochrony Metali Komitetu Trwałości ZG PZITB oraz sekretarzem tegoż Komitetu. Był Kierownikiem Sekcji Przygotowania Kadr Komitetu Konstrukcji Metalowych ZG PZITB, oraz członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa we Wrocławiu. Ponadto, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej Grupy Rzeczoznawców we Wrocławiu, przewodniczącego Oddziału PZITB we Wrocławiu, jak również był członkiem Komitetu Rzeczoznawstwa ZG PZITB. Wśród licznych funkcji społecznych warto zauważyć, że był członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu oraz jej przewodniczącym. Był również członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich i również jej przewodniczącym. Pełnił funkcję konsultanta Rady ds. Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski, a także był członkiem Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Krajowych Komisji Laikatu.

Profesor Kazimierz Czapliński był również członkiem Prezydium Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej a obecnie jest jego przewodniczącym.

Na emeryturę Jubilat przeszedł w 1996 roku, co nie było w żadnej mierze końcem jego aktywności zawodowej. Jeszcze przez wiele lat prowadził wykłady dla studentów oraz był opiekunem wielu prac magisterskich. Do dzisiejszego dnia aktywnie uczestniczy w działalności Wydziału wspierając ją swoim bogatym doświadczeniem. Ponadto jest członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2002 roku jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a od roku 2010 pełni funkcję przewodniczącego tej Komisji.

Od 1950 r. Prof. Kazimierz Czapliński jest żonaty z Wandą Komarską. Małżonkowie mają czworo dzieci, jedenaścioro wnucząt i siedmiu prawnuków.